Cíle NINR

Zaměřujeme se na predikci, diagnostiku a léčbu onemocnění:

 • Alzheimerova choroba

 • Demence

 • Parkinsonova choroba

 • Dětská obrna

 • Epilepsie

 • Autismus

Čeho chceme dosáhnout?

 • koncentrovat vědomosti těch nejlepších vědců z oblasti neurologie do jedné národní autority, která bude poskytovat  profesionální poradenství a expertízu odborné i laické veřejnosti;
 • posílit meziinstitucionální, mezioborovou a meziregionální spolupráci v oblasti výzkumu neurodegenerativních poruch v rámci ČR i zahraničí;
 • přinést průlomové poznatky v pochopení patofyziologických mechanismů a procesů neurodegenerativních a neurovývojových onemocnění;
 • rozvíjet oblasti nezbytné pro moderní neurologický výzkum, včetně vývoje nových nástrojů, databází a aplikací pro využití mobilních a elektronických zařízení pro zdraví;
 • reflektovat a reagovat na aktuální potřeby zdravotního systému, využívat trendy moderní medicíny a dosáhnout vysoké aplikovatelnosti výsledků v klinické praxi;
 • přispět k prohlubování výzkumných dovedností – oslovovat a podporovat  mladé začínající vědce a také zapojovat klinické pracovníky do výzkumu zkvalitnit diagnostiku a personalizovanou medicínu, identifikovat časná a vážná stádia nemocí;
 • popularizovat vědu a výzkum, komunikovat s veřejností a tím zlepšovat preventivní programy a osvětu;